top of page
Search
  • Writer's pictureSasee Chanprapun

Know Your Salami

ในการแปลแบบล่าม ซาลามี คือการแบ่งข้อความที่ได้รับฟังมาออกเป็นส่วน ๆ ตามใจความ แล้วจึงสื่อสารความหมายของข้อความนั้นโดยรวมออกไปในภาษาปลายทาง ที่จริงแล้ว ซาลามี เป็นการตั้งชื่อโดยเปรีบเทียบการแบ่งข้อความออกเป็นส่วน ๆ กับการหั่น ซาลามี เป็นแว่นก่อนนำมากิน หากจะคิดให้ขำ ๆ ในบริบทชาวไทยเราอาจเปรียบเทียบวิธีการนี้ได้กับการหั่นกุนเชียง แหนม หรือหมูยอก่อนนำมากินก็ได้ นอกจากชื่อ ซาลมี แล้ว ยังมีผู้เรียกวิธีการนี้ด้วยชื่ออื่น เช่น chunking และ segmenting แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร ความหมายคือการแบ่งส่วนย่อยเพื่อนำไปเข้ากระบวนการต่อนั่นเอง


เมื่อหั่นข้อความในต้นฉบับออกเป็นส่วนย่อยตามใจความแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ความหมายของข้อความส่วนนั้น คำและความหมายเป็นสิ่งที่มักปรากฎร่วมกันแม้จะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เราอาจสื่อความหมายโดยไม่ต้องใช้คำได้เช่นด้วยการแสดงสีหน้าหรือการใช้ภาษากายแบบอื่น ๆ แต่หากเราเขียนหรือพูดเพื่อสื่อความหมาย เราจะพบว่ารูปธรรมของความหมายที่เราสื่อนั้นปรากฎในคำและโครงสร้างประโยคที่เราเลือกใช้ แต่เบื้องหลังรูปธรรมนั้นยังมีความหมายนามธรรมที่จับต้องไม่ได้และจะเข้าถึงได้ด้วยการวิเคราะห์จนเกิดความเข้าใจเท่านั้น (อ่านเรื่อง การตีความคือการวิเคราะห์ข้อมูลได้ที่ https://www.interpreterenglishthai.com/post/การต-ความค-อการว-เคราะห-ข-อม-ล) บางครั้งเราจะพบว่าจำนวนคำและความซับซ้อนของรูปประโยคไม่ได้บ่งบอกว่าความหมายของข้อความนั้นจะต้องมีความซับซ้อนตามไปด้วยเลย เช่นประโยคดังต่อไปนี้

Give me an explanation for your behavior.

ความหมายคือ

Why did you do that?

ในบริบทการแปลแบบล่ามที่มีข้อจำกัดด้านเวลา การใช้ salami technique จึงเป็นตัวช่วยที่ดี ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้แปลหลงติดกับในวังวนของโครงสร้างประโยคต้นฉบับ ทำให้สามารถผละออกจากต้นฉบับได้ง่ายกว่า และสามารถคิดคำแปลที่ตรงไปตรงมา เข้าใจได้ง่ายขึ้นในภาษาปลายทาง


 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ร.ศ. ศศี จันทร์ประพันธ์ schanprapun@yahoo.com เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นล่ามการประชุมอิสระ สมาชิกสมาคมล่ามการประชุมระหว่างประเทศ (AIIC) และเป็นอาจารย์สอนโครงการปริญญาโทการแปลล่ามที่ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจเรื่องการแปลและการแปลแบบล่าม ต้องการยกระดับวงการล่ามไทยให้มีมาตรฐานที่ดี และส่งเสริมศักดิ์ศรีในอาชีพล่าม

152 views0 comments

Comentários


bottom of page