top of page
Search
  • Writer's pictureSasee Chanprapun

Dummy Booth ในการเรียนล่ามพูดพร้อม

Updated: Apr 22, 2022


การแปลแบบล่ามเป็นงานที่นอกจากจะต้องใช้ทักษะทางภาษา ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แล้วยังต้องอาศัยปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และต้องมีสติเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุด บางครั้งล่ามอาจจะเตรียมตัวมาอย่างดี เตรียมข้อมูลมาอย่างแน่น แต่มาเจอปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งหากไม่สามารถรับมือกับปัญหานั้นได้ก็อาจทำให้เกิดผลเสียต่องานที่ทำ และเนื่องจากการประชุมเป็นการมารวมตัวกันของคนหลายคนจากหลายฝ่ายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความแตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเอกสาร ปัญหาเกี่ยวกับวิทยากร หรือปัญหาด้านอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ


การเรียนหลักสูตรปริญญาโทล่ามส่วนใหญ่เป็นการเรียนในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม แม้ในห้องเรียนจะมีอุปกรณ์ที่ใช้แปลแบบล่ามพูดพร้อมและมีห้องแปลเหมือนกับในศูนย์ประชุมจริงทุกประการแต่สิ่งที่ไม่สามารถจำลองได้ในห้องเรียนคือบรรยากาศการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมีการนำเสนอ การอภิปราย และการซักถาม มีปัญหาที่ทำให้เกิดการสะดุดจริง และมีการรับมือกับปัญหาเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้กิจกรรมการให้นิสิตไปใช้ห้องแปลในศูนย์ประชุมจริงที่กำลังมีการประชุมดำเนินอยู่จริง ๆ จึงเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามากในการเรียนการสอนวิชาล่าม
ประเทศไทยโชคดีที่เรามีศูนย์ประชุมมาตรฐานอยู่ในประเทศ และเป็นศูนย์ประชุมขององค์การระหว่างประเทศที่เห็นคุณค่าของการเรียนวิชาล่าม เราจึงได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชุมและเอกสารขององค์การฯให้พานิสิตล่ามไปทำกิจกรรม Dummy Booth ที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ในระหว่างที่มีการประชุมจริง กิจกรรมนี้จัดในภาคการศึกษาสุดท้ายเมื่อนิสิตได้เรียนทฤษฎีครบถ้วนและได้ฝึกทักษะด้านการแปลแบบล่ามมามากพอสมควรแล้ว นิสิตได้รับมอบหมายให้เข้าไปนั่งแปลในห้องแปลจริงคู่กับอาจารย์พี่เลี้ยง เพียงแต่ไม่ได้กดเปิดไมโครโฟนเท่านั้น ในห้องแปลอื่น ๆ จะมีล่ามที่แปลการประชุมเป็นภาษาต่าง ๆ ทำงานอยู่จริง นิสิตจึงสามารถฝึกแปลได้ทั้งแบบแปลตรงและแบบ relay เมื่อผู้พูดในที่ประชุมพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ตอนท้ายมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามสรุปบทเรียน


กิจกรรม Dummy Booth เป็นกิจกรรมที่ทำให้นิสิตได้สัมผัสกับโลกของการเป็นล่ามในชีวิตจริง ได้ทดลองใช้อุปกรณ์การแปลและศูนย์ประชุมมาตรฐาน และได้เห็นตัวอย่างการทำงานของล่ามอาชีพในสถานการณ์จริง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญในการเรียนการสอนล่ามที่จะเชื่อมโลกของห้องเรียนกับโลกของการประกอบวิขาขีพจริง


 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ร.ศ. ศศี จันทร์ประพันธ์ schanprapun@yahoo.com เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นล่ามการประชุมอิสระ สมาชิกสมาคมล่ามการประชุมระหว่างประเทศ (AIIC) และเป็นอาจารย์สอนโครงการปริญญาโทการแปลล่ามที่ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจเรื่องการแปลและการแปลแบบล่าม ต้องการยกระดับวงการล่ามไทยให้มีมาตรฐานที่ดี และส่งเสริมศักดิ์ศรีในอาชีพล่าม ติดตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการแปลแบบล่ามการประชุมได้อีกช่องทางที่ https://www.youtube.com/channel/UCyQGlZJdFncGnnJw0fsLhFQ


186 views0 comments

Comments


bottom of page