Search
  • Sasee Chanprapun

งานล่ามการประชุมต่างประเทศ

Updated: Nov 14, 2020

#ล่ามการประชุม


ล่ามเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้เดินทางบ่อยในการทำงาน ได้ไปในสถานที่แปลกๆและมีประสบการณ์ใหม่ๆ หลายคนอยากเป็นล่ามก็ด้วยเหตุผลนี้ แต่การไปทำงานต่างประเทศก็มีข้อควรระวังอยู่ ดิฉันจึงอยากให้ข้อมูลบางประการแก่ผู้อ่าน โดยในที่นี้จะขอไม่กล่าวถึงล่ามติดตามตัว (escort/liaison interpreter) ที่เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับคณะผู้แทนซึ่งจะไปเข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน หรือติดต่อธุรกิจ แต่จะกล่าวถึงการเป็นล่ามการประชุมที่ให้บริการแปลพูดพร้อมในระหว่างประชุมเท่านั้น


ข้อดีของการเป็นล่ามการประชุมคือทราบเวลาการทำงานแน่นอน ไม่ต้องคอยติดตามคณะผู้เข้าประชุม และมีเวลาเป็นของตัวเองนอกเวลางาน การประชุมระหว่างประเทศมักมีการวางแผนกันแรมปีโดยผู้รับผิดชอบในการจัดหาล่ามจะติดต่อมาล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน หน่วยงานที่จัดประชุมมีทั้งหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ รัฐบาลของประเทศต่างๆ และหน่วยงานเอกชน การประชุมระหว่างประเทศมักมีการแปลออกเป็นหลายภาษาจึงมักใช้การแปลแบบพูดพร้อมเพื่อประหยัดเวลา องค์การระหว่างประเทศส่วนใหญ่มีแผนกที่รับผิดชอบเรื่องการแปลอยู่แล้ว มี Chief Interpreter ประจำองค์การฯซึ่งมีหน้าที่คัดเลือกล่ามสำหรับการประชุมนั้นๆ หากเป็นหน่วยงานซึ่งไม่มีแผนกแปลอาจติดต่อผู้ให้บริการทางภาษาที่ไว้ใจได้เพื่อรับหน้าที่คัดเลือกล่ามสำหรับงานประชุมนั้น ในกรณีที่มีการติดต่องานผ่านเอเจนซี่ล่ามจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และต้องสานสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยความรอบคอบรัดกุม
สิ่งแรกๆที่จะตกลงกันคือค่าจ้างซึ่งต้องแจงรายละเอียดให้ชัดเจน เช่นค่าจ้างวันละเท่าไร เวลาทำงานคือกี่ชั่วโมง เริ่มเวลาไหนจบเวลาไหน เป็นเวลาทำงานปกติหรือนอกเวลาปกติ มีเวลาพักเท่าไร โดยเวลาพักปกติคืออย่างน้อย 90 นาทีสำหรับพักกลางวัน และอย่างน้อย15 นาที 1 ครั้งในช่วงเช้าและอีก 1 ครั้งในช่วงบ่าย งานล่ามเป็นงานที่มีความเครียดสูงเวลาพักจึงมีความสำคัญ หากจะพักน้อยกว่านี้ควรมีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้จัดต่างประเทศมาขอว่าจะพักกลางวันแค่ 60 นาทีได้ไหม (ในประเทศไทยส่วนมากพัก 60 นาทีอยู้แล้ว ซึ่งก็ดีถ้าจะทำให้งานจบเร็วขึ้น) เพราะผู้จัดมีความคุ้นเคยกับการใช้ล่ามจึงทราบข้อปฏิบัติเรื่องเวลาพัก มีอีกเหตุการณ์หนึ่งในประเทศไทยที่ผู้จัดปล่อยให้วิทยากรพูดเลยเวลาไปมากจนกินเวลาพักเที่ยงไปทั้งหมด (คือเลยเวลามาตั้งแต่ช่วงแรกของวัน พอมาถึงช่วงที่สองก่อนเที่ยงก็ปล่อยให้พูดเลยเวลาอีก) พอหมดช่วงเช้าซึ่งกินเวลาพักเที่ยงไปหมดแล้วผู้จัดก็เริ่มช่วงบ่ายต่อโดยทันที ผู้ฟังไม่มีปัญหาเพราะเป็นการประชุมที่แต่ละช่วงไม่ต่อเนื่องกัน แบ่งเป็นหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ใครอยากฟังหัวข้อไหนก็เข้ามาฟังเฉพาะช่วงนั้นได้ แต่ล่ามนี่สิต้องอยู่แปลทั้งวันโดยยังไม่ได้พักเลยตั้งแต่เช้า งานนั้นถึงกับต้องเดินออกกันเลย ดังนั้นจึงต้องมีการถามไถ่กันให้แน่นอนเรื่องเวลาทำงานและเวลาพัก


นอกจากค่าจ้างแล้วยังต้องตกลงกันเรื่องเบี้ยเลี้ยง ตามแนวปฏิบัติสากลคือหากเดินทางออกนอกเมืองที่เราพำนักเช่นไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจะมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามค่าครองชีพในสถานที่ที่ไป โดยอาจจ่ายเฉพาะวันที่มีการทำงานหรือจ่ายทุกวันเลยก็ได้หากลูกค้าใจดี สำหรับค่าโรงแรม ค่าเดินทางภาคพื้นดิน ค่าเรือบิน ค่าวีซ่า ลูกค้าจะเป็นผู้จ่าย อีกเรื่องที่ล่ามไทยอาจยังไม่ทราบมากนักคือเรื่องวันเดินทางและวันพัก วันเดินทางคือวันที่ล่ามจะเสียโอกาสในการไปรับงานอื่นจึงคิดค่าจ้างเป็น 50% ของค่าจ้างวันทำงาน หากเดินทางไปประเทศที่ห่างไกลเมื่อเดินทางไปถึงต่างประเทศแล้วจะต้องใช้เวลาปรับตัวจึงมีวันพัก 1 วันซึ่งจะเป็นวันที่ได้ค่าจ้างเต็ม ในวันพักนี้อาจมีการพูดคุยซักซ้อมกันในทีมล่ามก่อนที่จะเริ่มทำงานจริง หรืออาจมีอีกวันที่เป็นวัน briefing อย่างเดียวซึ่งจะได้ค่าจ้างเต็มวันเช่นกัน ทั้งนี้แล้วแต่ดวงว่าเรือบินที่เรานั่งไปจะเข้าตอนเช้าหรือตอนดึก ถ้าไปแถบยุโรปหรือออสเตรเลียก็โชคดีที่เรือบินมักเข้าตอนเช้าได้วันพัก 1 วันบวกวัน briefing อีกหนึ่งวันก่อนเริ่มงานจริง แต่หากไปยุโรปบางประเทศหรือแอฟริกาที่ต้องไปต่อเครื่องบินอาจทำให้ถึงที่หมายเอาตอนบ่ายๆก็จะกินเวลาวันพักของเราเข้าไปแล้วค่อนวัน


เรื่องต่อไปที่ต้องตกลงกันคือ cancellation clause ในสัญญา เมื่อเริ่มติดต่อยื่นข้อเสนอจะให้ล่ามไปทำงานภาษาล่ามเรียกข้อเสนอแบบนี้ว่า option หากใครรับ option เท่ากับว่าได้ตอบรับโดยวาจาแล้วว่าจะทำงานให้ในรายละเอียดที่ตกลงกัน และเมื่องานนั้น confirm ผู้จ้างจะทำสัญญาส่งมาให้ลงนาม หมายความว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะทำงานนี้ ในสัญญานอกจากจะระบุรายละเอียดอื่นๆแล้วยังต้องกำหนด cancellation clause ว่าหากผู้จ้างจะยกเลิกงานจะต้องจ่ายค่ายกเลิกในจำนวนร้อยละเท่าไรของค่าจ้างทั้งหมด ส่วมมากจะกำหนดเป็นขั้นบันไดตามระยะเวลาเช่นบอกเลิก 90 วันก่อนงานหรือน้อยกว่าจ่าย 50% บอกเลิก 60 วันก่อนงานหรือน้อยกว่าจ่าย 75% บอกเลิก 30 วันก่อนงานหรือน้อยกว่าจ่าย 100% เป็นต้น เป็นค่าเสียโอกาสของล่าม


ที่เล่ามาเป็นข้อมูลพอสังเขปเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปทำงานล่ามในต่างประเทศ รายละเอียดทุกเรื่องจะมีการต่อรองที่ต้องอาศัยชั้นเชิงและประสบการณ์พอสมควร แม้งานล่ามการประชุมในต่างประเทศจะเป็นงานที่มีรายละเอียดมาก ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างรอบคอบ แต่ก็เป็นงานที่น่าสนใจเพราะได้เดินทาง ได้ทำงานที่มีความท้าทาย ปัจจุบันมีการประชุมในต่างประเทศที่ผุ้เข้าร่วมประชุมเป็นคนไทยมากขึ้น ตลาดสำหรับการแปลแบบล่ามในภาษาไทยจึงขยายกว้างขึ้นไปด้วย นับเป็นโอกาสดีสำหรับล่ามไทยที่จะได้แสดงศักยภาพและมีประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ร.ศ. ศศี จันทร์ประพันธ์ schanprapun@yahoo.com เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นล่ามการประชุมอิสระ สมาชิกสมาคมล่ามการประชุมระหว่างประเทศ (AIIC) เป็นอาจารย์สอนโครงการปริญญาโทการแปลล่ามที่ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจเรื่องการแปลและการแปลแบบล่าม ต้องการยกระดับวงการล่ามไทยให้มีมาตรฐานที่ดี และส่งเสริมศักดิ์ศรีในอาชีพล่าม

195 views0 comments